Cíle fondu


Milan Hausner08. 10. 2006 17:56

Cílem nadačního fondu Umbilicus (pupek) je:

  • Podpora veškerých lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích ve svém důsledku k vytvoření a rozvoji Banky pupečníkové krve ČR a k rozvoji Národního registru dárců kostní dřeně
  • Podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích k šíření obecného povědomí a transplantací krvetvorné tkáně (zárodečných buněk krvetvorby)
  • Zajištění odpovídající materiálně technické a personální základny těchto aktivit pro využití pupečníkové krve v léčebných postupech
  • Podpora výměny informací mezi světovými centry zabývajícími se touto problematikou formou přenosu dat i výměnou zkušeností na mezinárodních konferencích k tomuto tématu
  • Podpora účasti v mezinárodních registrech a osvětových a vzdělávacích programech vztahujících se k této problematice.

Podrobnější informace naleznete ve výpisu z Obchodního rejstříku.